مقايسه ميزان بيان miR-106a، miR-24 و miR-107 بين دوقلوهاي همسان در سنين مختلف


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
مقايسه ميزان بيان miR-106a، miR-24 و miR-107 بين دوقلوهاي همسان در سنين مختلف

Authors

Journal name:
Year: 1393
Volum: 96
Pages: 22-33

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir