بررسي اثر ايزوپرترنول (آگونيست بتا آدرنرژيك) بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان به استئوبلاست در شرايط آزمايشگاهي


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
بررسي اثر ايزوپرترنول (آگونيست بتا آدرنرژيك) بر تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انسان به استئوبلاست در شرايط آزمايشگاهي

Authors

Journal name:
Year: 1394
Volum: 98
Pages: 1-16





Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir