تاثير آشيانه هاي جفتي شبيه سازي شده با داربست پلي لاكتيك اسيد در تكثير سلول هاي بنيادي خونساز مشتق از بافت جفت انساني


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تاثير آشيانه هاي جفتي شبيه سازي شده با داربست پلي لاكتيك اسيد در تكثير سلول هاي بنيادي خونساز مشتق از بافت جفت انساني

Authors

Journal name:
Year: 1394
Volum: 98
Pages: 17-28

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir