بررسي بيان ژن MALAT1 در دودمان هاي سلولي ميلوئيدي و لنفوئيدي


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
بررسي بيان ژن MALAT1 در دودمان هاي سلولي ميلوئيدي و لنفوئيدي

Authors

Journal name:
Year: 1394
Volum: 57
Pages: 179-186

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir