تنظيم تشكيل و بازجذب استخوان توسط سيستم بتا آدرنرژيك


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تنظيم تشكيل و بازجذب استخوان توسط سيستم بتا آدرنرژيك

Authors

Journal name:
Year: 1395
Volum: 1
Pages: 119-140

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir