روش هاي تكثير سلول هاي بنيادي خون بند ناف در شرايط آزمايشگاهي


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
روش هاي تكثير سلول هاي بنيادي خون بند ناف در شرايط آزمايشگاهي

Authors

Journal name:
Year: 1394
Volum: 122
Pages: 28

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir