مطالعه بيان كمي و كيفي ژن ليپوپروتئين ليپاز قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني به سلول چربي


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
مطالعه بيان كمي و كيفي ژن ليپوپروتئين ليپاز قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان انساني به سلول چربي

Authors

Journal name:
Year: 1395
Volum: 52
Pages: 140-147

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir