شيوع خارش اورميك و عوامل مرتبط در بيماران همودياليزي مراكز دياليز استان گلستان 1388


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
شيوع خارش اورميك و عوامل مرتبط در بيماران همودياليزي مراكز دياليز استان گلستان 1388

Authors

Journal name:
Year: 1390
Volum: سال دوم- شماره سوم
Pages: 150-157Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir