محاسبه هزینه تمام شده خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی- درمانی و خانه های بهداشت شهرستان شاهرود


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Mohammad Reza Khatibi

Back
محاسبه هزینه تمام شده خدمات ارایه شده در مراکز بهداشتی- درمانی و خانه های بهداشت شهرستان شاهرود

Journal name:
Year: 1389Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir