تاثير تنظيم افزايشي miR-940 بر القاي بيان هموگلوبين F و شاخص هاي رده اريتروئيدي در رده سلولي k-562


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تاثير تنظيم افزايشي miR-940 بر القاي بيان هموگلوبين F و شاخص هاي رده اريتروئيدي در رده سلولي k-562

Authors

Journal name:
Year: 1396
Volum: 5
Pages: 25-32

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir