تكثير سلول هاي بنيادي خون ساز خون بند ناف بر روي بسترهاي نانوالياف زيست سازگار به صورت هم كشتي با سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
تكثير سلول هاي بنيادي خون ساز خون بند ناف بر روي بسترهاي نانوالياف زيست سازگار به صورت هم كشتي با سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان

Authors

Journal name:
Year: 1395
Volum: 65
Pages: 175-182

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir