بررسي بيان ژن هاي موثر در سنتز گاما گلوبين قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي خونساز به رده سلول هاي اريتروئيدي


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    

Back
بررسي بيان ژن هاي موثر در سنتز گاما گلوبين قبل و بعد از تمايز سلول هاي بنيادي خونساز به رده سلول هاي اريتروئيدي

Authors

Journal name:
Volum: 3
Pages: 125-130

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir