مقایسه برخی از رفتارهای بهداشتی دانشجویان نیم سال اول و آخر در دانشگاه های امیر کبیر و تهران و ارتباط آن با برخی متغییرهای جمعیت شناختی 1385


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
مقایسه برخی از رفتارهای بهداشتی دانشجویان نیم سال اول و آخر در دانشگاه های امیر کبیر و تهران و ارتباط آن با برخی متغییرهای جمعیت شناختی 1385

Authors

Journal name:
Year: 1390
Volum: دوره هشتم- شماره دو
Pages: 50- 57Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir