ارتباط فشار مراقبتي با مهارت هاي مقابله اي مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
ارتباط فشار مراقبتي با مهارت هاي مقابله اي مراقبين بيماران تحت درمان با همودياليز

Authors

Journal name:
Year: 1391
Volum: دروه دهم- شماره چهار
Pages: 533- 539Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir