ارتباط فشار مراقبتی با روش هاي مقابله اي مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
ارتباط فشار مراقبتی با روش هاي مقابله اي مراقبین خانوادگی بیماران سرطانی

Authors

Journal name:
Year: 1392
Volum: دوره 1- شماره 3
Pages: 62- 72Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir