ایست قلبی در شرایط خاص (به همراه دستورالعمل جدید احیاء قلبی ریوی و 120 تفسیر نوار قلبی)


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
ایست قلبی در شرایط خاص (به همراه دستورالعمل جدید احیاء قلبی ریوی و 120 تفسیر نوار قلبی)
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir