مقایسه میزان پیش بینی کنندگی مقیاس مدراس نسبت به مقیاس برایند گلاسکو در بیماران ضربه سر مراجعه کننده به بخش فوریت مرکز آموزش درمانی پنجم آذر گرگان


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
مقایسه میزان پیش بینی کنندگی مقیاس مدراس نسبت به مقیاس برایند گلاسکو در بیماران ضربه سر مراجعه کننده به بخش فوریت مرکز آموزش درمانی پنجم آذر گرگان

Authors

Journal name:
Year: 1394
Volum: 4
Pages: ۶۸-۷۹Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir