تاثیر نرم افزار آموزشی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
تاثیر نرم افزار آموزشی بر یادگیری مهارت های بالینی دانشجویان

Authors

Journal name:
Year: 1394
Volum: 4
Pages: 13-19Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir