- شيوع استرپتوكوكوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراكسلا كاتاراليس در بافت آدنوئيد كودكان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Mehdi Mirzaii

Back
- شيوع استرپتوكوكوس پنومونيه، هموفيلوس آنفلوانزا و موراكسلا كاتاراليس در بافت آدنوئيد كودكان مبتلا به هيپرتروفي آدنوئيد
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir