بررسي اثر استفاده توأم ويتامين E و C‌ در جلوگيري از سميت كليوي حاد جنتامايسين در مدل كليه پرفيوزه موش


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Hossein Khastar

Back
بررسي اثر استفاده توأم ويتامين E و C‌ در جلوگيري از سميت كليوي حاد جنتامايسين در مدل كليه پرفيوزه موش

Authors

Journal name:
Year: 1383Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir