پيشگيري از تغييرات عملكردي و ساختماني كليه به وسيله نيتريك اكسايد در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش صحرايي.


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Hossein Khastar

Back
پيشگيري از تغييرات عملكردي و ساختماني كليه به وسيله نيتريك اكسايد در نفروتوكسيسيتي ناشي از جنتامايسين در موش صحرايي.

Authors

Journal name:
Year: 1383Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir