نقش انتقال لکوسیت ها در القا آسیب کبدی بدنبال ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Hossein Khastar

Back
نقش انتقال لکوسیت ها در القا آسیب کبدی بدنبال ایسکمی – پرفیوژن مجدد کلیوی در موش سوری Inbred

Authors

Journal name:
Year: 1390Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir