بررسي آسيب كليوي پذيرنده پس از انتقال لكوسي تها از موش سوري Inbred مبتلا به ايسكمي- خون رساني مجدد كليوي


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Hossein Khastar

Back
بررسي آسيب كليوي پذيرنده پس از انتقال لكوسي تها از موش سوري Inbred مبتلا به ايسكمي- خون رساني مجدد كليوي

Authors

Journal name:
Year: 1391Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir