معرفی یک ابزار اختصاصی براي سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی.


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
معرفی یک ابزار اختصاصی براي سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی.

Authors

Journal name:
Year: 1385
Volum: شماره 2- دوره 3
Pages: 40-45Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir