تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
تاثیر مقایسه ای کرم کوژیک اسید و هیدروکینون در درمان ملاسما

Authors

Journal name:
Year: 1387
Volum: دوره 10- شماره 2
Pages: 45-51Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir