مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Mr Ali Abbasi

Back
مقایسه میزان بروز علائم فلبیت در سه روش پانسمان کاتتراسیون محیطی

Authors

Journal name:
Year: 1388
Volum: دوره هفتم- شماره دو
Pages: 67-74Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir