پروفایل اساتید: Dr. Reza Maskani


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr. Reza Maskani

Education:             M.D.
Speciality:      Medical Physics
Education University:    Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      maskany@gmail.com

نمایش مخفی
Hide
Academic Experiences

Country Year of study University Speciality Degree
Iran 2003 Shahrood University of Technology Physics B.Sc.
Iran 2006 Tarbiat Modares University Medical Physics M.Sc.Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir