پروفایل اساتید: Dr. Mohammad Taghi Rahimi


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr. Mohammad Taghi Rahimi

Education:             M.D.
Speciality:     
Education University:   
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      rahimimt@gmail.com
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir