پروفایل اساتید: ذ ذ


Farsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
ذ ذ

Education:             M.D.
Speciality:      Hematology
Education University:    Tarbiat Modares University
Academic Status:   Assistant Professor
Email Address:      Email
Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir