پروفایل اساتید: اسامی اساتید دانشکده بهداشت محیطFarsi     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     Farsi    
Dr Mohamad Amiri

Ms Mehri Delvarianzadeh

mohammad hossein Ebrahimi

Dr Mohammad Hassan Emamian

Ms. Mahsa Fayaz

Shahrbanoo goli

Mr. Ghasem Hesam

Dr allahbakhsh Javid

Mojtaba Keikha

Dr Abbas Khajetorab

Mr Behrouz Khandandel

Ahmad Khosravi

Sepideh Mahdavi

Dr Mohammad Mohammadi

Mr Saeed Nazemi

Ali Akbar Roudbari

Ms Farideh Sadeghian

Copyright © 2013 | www.pr.shmu.ac.ir