A Study of the Characteristics of Lactobacillus Plantarum Isolated from Sausage in Iran

English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    

دكتر مهدي ميرزايي

بازگشت
A Study of the Characteristics of Lactobacillus Plantarum Isolated from Sausage in Iran

نام مجله:
سال نشر: 2007
صفحات: 1-2کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد