پروفایل اساتید: اسامی اساتید دانشکده بهداشت محیط


English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    





دكتر محمدحسين ابراهيمي

دكتر محمدحسن اماميان

دكتر محمد اميري

دكتر اله بخش جاويد

آقاي قاسم حسام

احمد خسروي

آقاي بهروز خنداندل نيا

دكتر عباس خواجه تراب

خانم مهري دلوريان زاده

دكتر علي اكبر رودباري

مهندس فريده صادقيان

خانم مهسا فياض

دكتر محمد محمدي

مهندس سعيد ناظمي





کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد