پروفایل اساتید: جستجو


English     جستجوی اساتید     ورود اساتید     سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود     English    


1- Comparison of frequency of vaginal delivery with cesarean section and its causes in Shahroud (2000)

Nahid Bolbol Haghighi, Hossein Ebrahimi, Mohammad Esmaeil Ajami. Journal of Reproduction and Infertility; 2002; 50-58.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود می باشد